TURİZMİN GELECEĞİ PLATFORMU

TÜZÜĞÜ

Madde 1: Platformun Adı

Platform’un adı TURİZMİN GELECEĞİ PLATFORMU’dur.

Madde 2: Tanımlar 

Bu tüzükte,

 1. Platform: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan turizm ve gastronomi kulüpleri ve bölümleri bir araya gelerek oluşturdukları birliği,
 2. Kulüp: Platform’a üye olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta ki turizm ve gastronomi kulüp ve topluluklarını,
 3. Bölüm Temsilcisi: Platform’a üye olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta ki turizm ve gastronomi bölümlerinin temsilcilerini ifade eder.

Madde 3: Platformun Faaliyet Alanı ve Amaçları 

Platform’un faaliyet alanı turizm ve gastronomi bölümleri ile sektörleri olup Platform aşağıda belirtilen amaçları yerine getirmek üzere faaliyet gösterir:

 1. Kulüplerin ve bölümlerin üyeleri arasında dostluk, ortak bir anlayış ve işbirliği oluşturmak,
 2. Gençlik arasında oluşturulan birlik sayesinde, ülke içinde ve dünya ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyeti özendirmek,

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetlerin; milli egemenlik ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde sürdürülmesi esastır.

Madde 4: Platformun Çalışma Konuları Ve Yöntemleri

Platform’un çalışma konuları ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kongre, konferans, sempozyum, seminer, gezi ve benzer etkinlikler düzenlemek, Kulüpler arasında ki işbirliğinin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 2. Platform’un iç işleyişi için düzenli toplantılar tertiplemek,
 3. Turizm ve gastronomi hakkında raporlar hazırlamak; yapılan çalışmalarla ilgili veya turizmi tanıtıcı ve teşvik edici yazılı ve görsel belgeler hazırlamak, hazırlatmak, gereken yasal izinleri almak sureti ile bunları yayınlamak, yayınlatmak, dağıtmak ve dağıttırmak,
 4. Turizm ve gastronomi ile ilgili başka kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katkı vermek ve bunlara temsilci göndermek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak,
 6. h) Turizm ve gastronomi alanında üstün hizmet verenlere ödül vermek, turizm konusunda yarışmalar düzenlemek ve ödüller tahsis etmek.

Madde 5: Platforma Üyelik

Platforma üye olmak için yapılan başvurularda üye kayıt formunu doldurduktan sonra yönetim kuruluna sunarak kayıt işlemlerini tamamlamış olurlar. Platforma katılan tüm kulüplerin ve bölümlerin üye öğrencileri doğrudan platformun üyesi sayılır. Üniversitesinde kulübü veya bölüm temsilcisi olan kişiler bireysel üye olamazlar. Yeni katılan kulüp başkanları ve bölüm temsilcileri üye bilgilerini yönetim kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Okuduğu bölüm veya mesleği turizm ve gastronomi dışında olan kişiler de üye olabilirler.

Platform’a üyelik, Platform’un yürürlükte bulunan tüzük ve kurallarının da kabulü demektir.

Madde 6: Üyelik Çeşitleri

Kulüp: Üniversite çatısı altında kulüp veya topluluğu bulunan herkes kulüp üyelik başvurusu yaparak platforma üye olabilir. Kulüp veya topluluklar başkanları tarafından platformda temsil edilir.

Bölüm Temsilcisi: Turizm ve gastronomi bölüm temsilcisi olan kişiler platforma üye olabilirler ve genel kurulda temsil hakkına sahip olurlar. Üniversitesinde kulübü olan bölüm temsilcileri üye olamaz fakat kulüp üzerinden etkinliklere katılabilir.

Bireysel Üye: : Kulübü veya bölümü olmayan veya turizm & gastronomi bölümünden olmayan kişilerin kayıt olabileceği üyelik çeşitidir. Ancak Başkanın onay verdiği Bireysel Üyelerin seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar.

Madde 7: Platform Üyeliğinden Çıkma

Her üye olan kulüp başkanı, bölüm temsilcisi veya bireysel üyeler yazılı olarak bildirmek kaydıyla, platformdan çıkma hakkına sahiptir. Üye olan kulübün, bölüm temsilcisinin ve bireysel üyelerin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye olan kulübün, bölüm temsilcisinin ve bireysel üyenin platforma olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Kulüp başkanları ve bölüm temsilcileri mezun oldukları veya üniversite kulüpleri ile ilişkilerini kestikleri zaman platform üyelikleri son bulmaz. Fakat seçme ve seçilme hakları son bulmuş olur. Mezun olan üyeler platform içinde hiç bir yetkileri olmamasına karşın kulüp aktivitelerine katılabilir.

 Madde 8: Platform Üyeliğinden Çıkarılma

Aşağıdaki durumlarda Üye Dernek, Federasyon Yönetim Kurulu  kararı ile üyelikten çıkarılır:

 1. Platform tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Platform organlarınca verilen kararlara uymamak,
 3. Bir yıl içinde Platform tarafından düzenlenen 3 toplantıya ardı ardına, tayin edilmiş bulunan temsilci/temsilcileri ile, iştirak etmemek,
 4. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 5. Yüz Kızartıcı suçlardan disiplin cezası almış kişiler,
 6. Kulüp aktivitelerinden veya platform adı kullanılarak yapılan organizasyonlardan bireysel maddi kazanç sağlayan veya sağlamaya çalışan üyelerin üyeliklerine son verilir.
 7. Eğer bir üye; platformda düzeni, genel işleyişi ve ortamı bozacak davranışlarda bulunuyorsa, üyeliği Yönetim Kurulunca alınan kararla (oy çokluğu şartı ile) son bulur.

Üyelikten çıkarılan kulübün, bölüm temsilcisinin ve bireysel üyelerin Platform Genel Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Genel Kurul’un verdiği karar kesindir.

 Madde 9: Üyelik Aidatı

Düzenlenen her etkinlik için ihtiyaç duyulduğu zaman kulüp ve bölüm temsilcilerinden tahsil edilir. Üyelik Aidat ücreti her etkinlik için yönetim kurulu tarafından ortak karar ile belirlenir.

Madde 10: Platform  Organları

   Platform organları aşağıda gösterilmiştir:

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3- Yüksek Danışma Kurulu,

Madde 11: Genel Kurul

Üye kulüplerin başkanlarından ve bölümlerin temsilcilerinden oluşan Genel Kurul Platformun en üst organıdır. Kulüp Başkanları, Bölüm temsilcileri ve Bireysel Üyeler, Genel Kurul Üyesi olarak nitetelendirilir. Her kulübün ve bölümün (1) bir oy hakkı vardır.

Mezun olmuş fakat yönetim kurulunda olan üyeler bir daha ki seçimde aday olamazlar. Mezun olmuş üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Onur üyeleri oy kullanabilir fakat yönetime aday olamazlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

İlk toplantıda Genel Kurul Toplantı yeter sayısı genel kurul üye tam sayısının %75’dir. Eğer ilk çağrı üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, aynı gün ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz.

Madde 12: Genel Kurul’a Çağrı

Genel Kurul, her yıl Platform Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yer, gün ve saatte olağan olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Platform organları için seçimler iki yılda bir Genel Kurul’da yapılır.

Organ seçimlerinin yapılmadığı yıllarda Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak sunulan ara faaliyet ve mali raporlarını görüşür ve Yönetim Kurulu’na gerekli gördüğü durumlarda tavsiyelerde bulunur.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya Platform’a Üye Kulüp Başkanlarının ve Bölüm Temsilcilerinin en az üçte birinin imzasını taşıyan ve Yönetim Kurulu’na iletilen yazılı talep üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu bu durumlarda Genel Kurul’u en fazla 30 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Madde 13: Temsil

Her kulüp ve bölüm kendi başkanı ve bölüm temsilcisi tarafından genel kurulda temsil edilir. Görev süresi dolan bir kulüp başkanı veya bölüm temsilcisi, seçilecek olan yeni başkanı veya temsilciyi Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Yeni seçilen başkan otomatik olarak Genel Kurul Üyesi olarak adlandırılır ve oy hakkı verilir. Genel kurul üyeleri kulüp başkanları, bölüm temsilcileri, bireysel üyelerden (başkanın kararı ile seçilmiş) ve onur üyelerinden oluşur.

 Madde 14: Açılış

Toplantı yeter sayısının oluştuğu saptanarak ve bu duyurularak kurultayı Genel Başkan, yoksa Genel Başkan vekili açar. Genel Kurul açıldıktan sonra, genel kurul üyeleri arasından Genel Kurul Divanını oluşturmak için bir Divan Başkanı, başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Genel Kurulda gündem konuları sıra ile ele alınır; söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Konularla ilgili söz süreleri, konuların görüşülmesine başlanırken Genel Kurul Divanı Tarafından saptanır.

Madde 15: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, Platform’un en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Platform organlarını seçmek,
 2. b) Platform Tüzüğünü değiştirmek,
 3. c) Yönetim Kurulu raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
 4. d) Platform’un uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek, konfederasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için karar vermek,
 5. e) Platform’u feshetmek,
 6. f) Platform Yönetim Kurulu tarafından Platform Onur üyeliğine ve Onursal Başkanlığa önerilen adaylar hakkında nihai kararı vermek,
 7. g) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
 8. h) Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

 Genel Kurul, Platform’un diğer tüm organlarını denetler ve bu organların üyelerini haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Madde 16: Seçimler

Platform Yönetim Kurulu, beş asıl üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla, iki yıllık bir dönem için, seçilir. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Başkan’ın önereceği kişi seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üye seçimleri ayrı ayrı olarak ve bu sırayla, gizli oy ve açık tasnif prensibiyle yapılır. Beş yönetim Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlerde en yüksek oyu alan beş üye asıl üye olarak seçilmiş olur.

Genel Kurul’da yapılacak Platform Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyelikleri seçimleriyle ilgili bazı önemli hususlar aşağıda belirtilmektedir.

 1. a) Seçimlerde sıra: Seçimler, Platform Başkanı seçimi ile başlar. Ardından Yönetim Kurulu Üyelikleri seçimi yapılır.
 2. b) Seçim pusulaları: Seçimlerde adayların isimleri oy pusulalarında alfabetik sırada yer alır.

Seçimlerde birden fazla adayın aynı sayıda oy alması durumunda sadece bu adaylar arasında oylama tekrarlanır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği adaylıkları için, seçim yapılacak Genel Kurul’dan en az 30 gün önce Federasyon Yönetim Kurulu’na aşağıdaki belgelerle başvurulması gerekir.

Yukarıda belirtilen süre içinde Platform Yönetim Kurulu’na, Başkanlık için hiç bir aday başvurusu olmazsa veya Yönetim Kurulu asıl üye toplam sayısı 10’dan daha az sayıda aday başvurusu olursa, Platform Yönetim Kurulu adaylık başvuru süresini 5 güne kadar uzatabilir ve bu durumu bildirir.

Bu süre içinde de, Yönetim Kurulu Başkan Adaylığı için hiç bir başvuru olmadığı takdirde, sadece Genel Kurul esnasında yeni adaylık başvuruları alınır.

Aynı süre içinde, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylıkları için, Kurulun asıl üye toplam sayısı olan 10’un altında başvuru olduğu takdirde, sadece Genel Kurul esnasında yeni adaylık başvuruları alınır.

Madde 17: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, seçimi takiben yaptığı ilk toplantısında, aşağıda belirtilen şekilde olmak üzere görev taksimi yapar. Bu görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanı’nın tercihleri öncelikli olmak üzere seçimde alınan oy sayıları da dikkate alınır.

 • Birinci Başkan Yardımcısı
 • İkinci Başkan Yardımcısı
 • Üçüncü Başkan Yardımcısı
 • Genel Sekreter
 • Halkla İlişkiler ve İletişim konularından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Bölümü turizm & gastoronomi dışında olanlar sadece kendi alanlarında ki yönetim kurulu görevine aday olabilirler veya başkan tarafından yönetim kuruluna alınabilir. Sadece 1 Başkan Yardımcılığı turizm ve gastronomi alanın dışındaki görevler için kullanılabilinir. Yönetim kurulundaki görevi devam ederken mezun olan yada kulüpte görev süresi dolmuş olan başkanlar yönetim kurulu görevlerine ilk genel kurula kadar başkan tarafından görev süresi uzatılarak devam edebilir yada görev yerine yeni atama yapılır.

Madde 18: Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmektedir:

 1. Platform’u temsil etmek veya bu hususta gerekli durumlarda yetki vermek,
 2. Platform’un çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak ve gerekli durumlarda bunlarda değişiklikler yaparak Genel Kurul onayına sunmak,
 3. Tüzük ve yasaların verdiği görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,
 4. Genel Kurul toplantısının gün, saat, yer ve gündemini saptamak, Genel Kurul’da alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
 5. Belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak üzere Genel Kurul veya üye kulüp ile bölüm temsilcileri arasından görevlendirmeler yapmak, komiteler kurmak, onların çalışma ve önerileri hakkında karar vermek,
 6. Platform’a Üye Dernek alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek,
 7. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
 8. Platform’un amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 9. Toplantıların programlarını hazırlamak, iptali veya tehiri için karar vermek,
 10. Üye kulüp ve bölüm temsilcileri tarafından Platform Onur Üyeliği’ne aday gösterilmek istenen kişiler için nihai adaylık kararını vermek,
 11. Turizm ve gastronomi alanında üstün hizmet verenlere ödül vermek; yarışmalar düzenlemek ve ödüller tahsis etmek,

Madde 19: Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez kendi belirlediği tarihlerde toplanır. Ayrıca gerekli gördüğü durumlarda Başkan veya iki Yönetim Kurulu üyesi toplantı talebinde bulunabilir. Toplantı çağrılarını Başkan yapar. Toplantıda karar alınabilmesi için, en az dört üyenin hazır bulunması zorunludur. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın oy verdiği tarafın kararı kabul edilir. Her üyenin gizli oylama isteme hakkı vardır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen, özürlü olsa dahi dönem içerisinde altı toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

Madde 20: Yüksek Danışma Kurulu

Platform Yönetim Kurulu Başkanlığı, Platform Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olanlar, Kulüplerin yönetiminde görev yapmış Başkanlar, Platformun Onur Üyeleri ve Onursal Başkan Yüksek Danışma Kurulu’nu oluştururlar. Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı’nı Onursal Başkan yapar. Yüksek Danışma Kurulu, Platformun Yönetim Kurulu’nun veya Onursal Başkan’ın çağrısıyla, bir çalışma döneminde en az bir kez toplanır. Yüksek Danışma Kurulu, Platform ile ilgili konularda danışma organıdır

Madde 21: Onursal Başkan

Platforma hizmetlerde bulunan ve gerekse maddi ve manevi yardımlarda bulunan, Platform’a onur verme özelliği olan, Kuruluş zamanından beri platform içerisinde yer alan  şahsiyetlerin Platforma onursal  başkan olarak seçilir. Onursal Başkan ilk önce onur üyesi olması gerekmektedir. Onursal Başkan Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Başkanın onayı alınır. Onursal Başkanın istifası veya vefatı halinde aynı yöntemle yeni onursal başkan seçilir. Onursal Başkanın oy yetkisi vardır fakat yönetime aday olamaz. Yüksek Danışma Kuruluna başkanlık eder. Platformun gelişmesi ve ileriye gitmesi konusunda tavsiyelerde ve önerilerde bulunur. Gerektiğinde Yönetim Kurulu ile birlikte onursal başkan olarak Platform adına temaslarda ve görüşmelerde bulunur.

Madde 22: Onur Üyeleri

Onur Üyeliği için yönetim kurulunun karar alması gerekir. Platforma maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onur Üyelerinin yönetim kurulunda aktif bir yetkileri olmamasına karşın, talep edildiği takdirde yeni gelecek yönetim kurulu üyelerine danışmanlık yapmakla yükümlüdür.

Madde 23: Çalışma Kurulları

Platform yönetimi, işleyişi hızlandırmak, çalışma alanlarını ayrıştırmak veya çeşitli araştırmalar için çalışma kurulları oluşturur. Çalışma kurulları başkan ve kurullardan sorumlu yönetim kurulu üyelerine bağlı olarak çalışır. Kurullarda görev alan kişiler, atama ile görev alır.

Madde 24: Tüzük Değişimi

1-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

2-Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3-Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması kapalı olarak yapılır.

4-Tüzük degisikligi icin en son baskanin onayi aranir.

Madde 25: Karar İşbu Tüzükte açıklanmamış bulunan hususlarda Yönetim Kurulu Başkanının kararları esas alınır.

Bu tüzük 25 (yirmibeş) maddeden ibarettir.